• Odwiedziło nas: 352763 osób
 • Do końca roku: 99 dni
 • Do wakacji: 276 dni
Niedziela, 2018-09-23
Imieniny:
Bogusława, Liwiusza

Koncepcja Pracy Przedszkola

Jesteś tu: » Strona główna » Koncepcja Pracy Przedszkola

Slonko


 

Koncepcja pracy przedszkola

 

 

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa o systemie oświaty oraz akty wykonawcze do ustawy, w tym  w szczególności Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego

 

          / Dz U z 23 czerwca 2016r. poz.985 Rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016r./

 

 • Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego  (DZ. U. 2015 poz. 1270 );
 • Statut Przedszkola.

 

Źródła opracowania:

 

            Wymagania wobec edukacji przedszkolnej opisane w Rozporządzeniu MEN, samoocena w oparciu o obserwację, analizę dokumentów, wywiady, ankiety itp.

 

Koncepcja pracy naszego przedszkola ukierunkowana jest na wszechstronny rozwój naszego wychowanka i jego potrzeby, które są adekwatne do rozpoznawanych potrzeb
i zidentyfikowanych oczekiwań społeczności przedszkolnej.

 

Nasze przedszkole wspomaga rozwój dziecka, rozwija czynności intelektualne, buduje system wartości, kształtuje odporność emocjonalną, rozwija umiejętności społeczne.

 

 

 

Wizja przedszkola:

 

            Nasze przedszkolaki są szczęśliwe, samodzielne, otwarte na świat. Nauczyciele są kompetentni, wrażliwi i oddani swojej pracy. Rodzice obdarzają nas dużym zaufaniem. Nasze przedszkole jest miejscem radosnej i bezpiecznej zabawy. Przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku. Gwarantuje sukces przekroczeniu progu szkolnego.

 

 

 

Misja przedszkola:

 

We współpracy z rodzicami w naszym przedszkolu zapewniamy opiekę i kształcenie dzieciom w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałych w Pisarzowicach i na terenie  gminy Wilamowice

 

Wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci w partnerstwie i zaufaniu. Oferujemy im pomoc w różnych formach: dofinansowanie do wycieczek, fachowe wsparcie pedagogiczne i specjalistyczne, zebrania grupowe, indywidualne konsultacje, warsztaty oraz udziału w imprezach integracyjnych ze społecznością przedszkolną. Jesteśmy otwarci na inicjatywy rodziców związane z rozwojem naszego przedszkola.

 

Rozpoznajemy potrzeby i możliwości edukacyjne dzieci i udzielamy profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej. Oferujemy ciekawe zajęcia prowadzone atrakcyjnymi i nowatorskimi metodami ( metoda opowieści ruchowej J.G. Thulina, gimnastyka ekspresyjna R. Labana, metoda C. Orffa, metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, gimnastyka mózgu P. Dennisona, drama, teatr, pantomima, Klanza, metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, ćwiczenia grafomotoryczne H. Tymichowej,
Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej).

 

W pracy kierujemy się Podstawą Programową Przedszkola oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi. Poza podstawą programową oferujemy rozwijanie zdolności: językowych, plastycznych, muzycznych, teatralnych, przyrodniczych, matematycznych, badawczych i historycznych. Organizujemy wycieczki edukacyjne również z zakresu historii regionu, spotkania z ciekawymi ludźmi, kontakt
z nowoczesną technologią informacyjno-komunikacyjną (TIK). Zapewniamy udział dzieci w konkursach przedszkolnych i poza przedszkolnych.

 

Współpracujemy ze Szkołą Podstawową i z Gimnazjum w Pisarzowicach, z ogrodnikami
z naszego terenu, instytucjami użyteczności publicznej i kulturalnymi: Burmistrzem, Parafią, Policją, Strażą Pożarną, Izbą Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach.

 

Oferujemy ciekawą bazę przedszkolną: ładne wnętrza, dobrze wyposażone sale i gabinet logopedyczny, certyfikowane zabawki dla naszych pociech, duży plac zabaw - wydzielone bezpieczne miejsce dla najmłodszych przedszkolaków.

 

Profesjonalna kadra pedagogiczna odpowiada na potrzeby dziecka w tym wieku oraz potrzeby jego rodziców.

 

Panuje u nas życzliwa i przyjazna atmosfera, którą gwarantują wszyscy pracownicy naszego przedszkola.

 

Przedszkole rozpoznaje specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i udziela profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 

Przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dzieci w partnerstwie i zaufaniu.

 

Rodzice są partnerami przedszkola – aktywnie włączającymi się w procesy edukacyjne.

 

Przedszkole w swojej pracy kieruje się podstawami prawnymi – szczególnie Konwencją
o Prawach Dziecka i Podstawą Programową Przedszkola oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi.

 

Praca przedszkola podlega ewaluacji a formułowane i wdrażane wnioski służą
do doskonalenia jakości pracy.

 

Model absolwenta.

 

Nasz przedszkolak jest:

 

 • dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje talenty, zdolności, zainteresowania,
 • aktywny, samodzielny,
 • twórczy, otwarty,
 • dobrym kolegą/koleżanką, dobrym dzieckiem dla swojego rodzica i nauczyciela,
 • wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury- zwroty grzecznościowe, sposób wyrażania swoich potrzeb, normy współżycia społecznego i zachowania,
 • ma pozytywny obraz własnego „ja”, wierzy we własne możliwości,
 • umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie w sytuacjach trudnych,
 • stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i swoich rówieśników, jest sprany fizycznie,
 • ma bogata wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,
 • odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,
 • ma poczucie bycia cząstką swojej małej ojczyzny, Polski i Europy,
 • zna zwroty, wyrazy w języku angielskim,

Kierunki strategiczne:

 

1)      Wzmacnianie efektów działalności opiekuńczej, wychowawczej i kształcącej.

 

2)      Doskonalenie procesów przedszkolnych z uwzględnieniem realizacji i ewaluacji koncepcji pracy, monitorowanie realizacji Podstawy Programowej, współdziałanie nauczycieli w procesie wspomagania rozwoju dzieci i prowadzenia działań wspierających.

 

3)      Wzmacnianie i rozszerzanie zakresu funkcjonowania przedszkola w środowisku.

 

4)      Doskonalenie zarządzania przedszkola w celu zapewnienia ciągłego rozwoju
i podnoszenie jakości pracy.

 

Cele główne:

 

Efekty działalności opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej oraz innej działalności statutowej:

 

 • przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową,
 • działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiedzy i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie,
 • realizowany jest PROGRAM WYCHOWAWCZY, uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań wychowanków.

Procesy zachodzące w przedszkolu

 • przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwość realizowania własnych pasji
   i zainteresowań,
 • w przedszkolu opracowano system diagnozowania umiejętności, wiedzy i możliwości dzieci, udzielana pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych wychowanków i rozwoju w ich własnym tempie.

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym:

 

 • przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku,
 • w przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy
  z rodzicami i wzmacnianie ich ról,
 • absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji,
 • działalność przedszkola jest promowana w środowisku.

Zarządzanie przedszkolem:

 

 • praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych
  w KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA, nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy pracy,
 • dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi,
 • warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów
  i projektów, sprzyjają zabawie i wypoczynkowi.

Cele szczegółowe:

 

 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 • realizacja PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO, wzmacniającego pozytywne zachowania dzieci,
 • współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań wychowawczych,
 • opracowanie skutecznych form bieżącego informowania rodziców o postępach edukacyjnych i wychowawczych dziecka,
 • stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem,
 • tworzenie warunków sprzyjających realizacji działań artystycznych, aktywności plastycznej, muzycznej, ruchowej i literackiej,
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie zdolności intelektualnych, niezbędnych w dalszej edukacji,
 • budowanie systemu wartości – rozumienie znaczenia dobra i zła,
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

Kryteria sukcesu:

 

 • poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne,
 • wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,
 • wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole,
 • zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem,
 • zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola,
 • zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,
 • upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku,
 • prowadzenie skutecznej polityki kadrowej,
 • wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku,
 • stale wzbogacenie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce, multimedia itp.

Cele strategiczne na lata 2015 – 2018

 

 • Wprowadzenie nowoczesnych metod pracy z dzieckiem w przedszkolu mających na celu rozwijanie twórczego myślenia.
 • Wdrożenie zmodyfikowanego systemu współpracy z rodzicami (na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej oraz szerokich konsultacja z rodzicami)
 • Modernizacja ogrodu zabaw dla dzieci – wykorzystanie dotacji UE , Dofinansowanie Rady Rodziców.

Priorytety przedszkola:

 

 • Rozpoznajemy i zaspokajamy indywidualne potrzeby każdego dziecka                                        z zastosowaniem odpowiednich metod i narzędzi diagnozy.
 • Realizujemy procesy edukacyjne z uwzględnieniem możliwości dziecka.
 • Stosujemy nowoczesne metody pracy sprzyjające rozwojowi twórczego myślenia oraz umiejętności społecznych niezbędnych w nowoczesnym społeczeństwie.
 • Aktywnie współpracujemy z rodzicami dzieci, włączając ich w realizację założeń koncepcji.
 • Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym – partnerami przedszkola poszerzając ofertę edukacyjną przedszkola i organizując dzieciom różne sytuacje edukacyjne ważne dla ich rozwoju.
 • Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej jest ukierunkowane na podnoszenie jakości pracy z dzieckiem, a także wspomaga nauczycieli w rozwoju zawodowym.
 • Realizacja zadań przedszkola jest analizowana, poddawana ewaluacji wewnętrznej,
  a wnioski formułowane na jej podstawie będą wdrażane w celu doskonalenia pracy przedszkola.
 • Wszystkie podmioty przedszkola są aktywnie angażowane w działania ewaluacyjne, opinia rodziców będzie systematycznie analizowana, a wnioski  prezentowane społeczności przedszkola.
 • Doskonalimy proces adaptacji dziecka w przedszkolu.
 • Rozwijamy bazę przedszkola – w szczególności modernizujemy ogród zabaw dla dzieci.

Ewaluacja:

 

            Koncepcja Pracy Przedszkola podlega ewaluacji:

 

 • poprzez bieżące obserwowanie realizacji zadań;
 • wprowadzanie zmian;
 • po zakończeniu każdego roku sprawdzanie, które cele zostały osiągnięte,
 • zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania,
 • udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy i w jakim stopniu zostały osiągnięte zamierzone cele?

Informację dotyczącą bieżącej realizacji zadań zaplanowanych na dany rok szkolny gromadzą nauczycielki, a po ich zakończeniu przekazują informację zwrotną dyrektorowi.

 

Ewaluację, po zakończeniu każdego roku przeprowadza zespół nauczycieli ds.ewaluacji wspólnie

 

z dyrektorem, który przedstawia wyniki Radzie Pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 


 

Opracowanie: szkolnastrona.pl