• Odwiedziło nas: 352756 osób
 • Do końca roku: 99 dni
 • Do wakacji: 276 dni
Niedziela, 2018-09-23
Imieniny:
Bogusława, Liwiusza

Statut Przedszkola

Jesteś tu: » Strona główna » Statut Przedszkola

 

STATUT

 

PRZEDSZKOLA

 

PUBLICZNEGO

 

W

 

PISARZOWICACH

 

  

Rozdział 1

Nazwa i typ Przedszkola

 

§ 1

 

 1. Przedszkole Publiczne w Pisarzowicach, zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
  1. Siedzibą Przedszkola jest budynek przy ul. św. Marcina 2.
  2. Przedszkole ma 9 oddziałów, w tym: 5 oddziałów zlokalizowanych w budynku głównym ul. Św. Marcina 2; 2 oddziały zlokalizowane w budynku ul. św. Marcina 1; oraz 2 oddziały zlokalizowane w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II przy ul. św. Floriana 28.
  3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Wilamowice. Siedzibą Rady Miejskiej jest miasto Wilamowice. Urząd Gminy mieści się w Wilamowicach ul. Rynek 1.
  4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

 

§ 2

 

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)      Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne w Pisarzowicach
 ul. św. Marcina 2;

2)      Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora  Przedszkola Publicznego w Pisarzowicach;

3)      nauczycielach – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym w Pisarzowicach;

4)      dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Pisarzowicach;

5)      rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców oraz prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

6)      organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Wilamowice;

7)      ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe.

 

Rozdział 2

Cele i zadania Przedszkola

 

§ 3

 

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 2. Do zadań Przedszkola należy:

1)      wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2)      tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3)      wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4)      zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5)      wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6)      wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7)      tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8)      przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9)      tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10)  tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11)  tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12)  współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13)  kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa           w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14)  systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15)  systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16)  organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;

17)  tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

§ 4

 

 1. Przedszkole udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzanie warunków jego aktywnego i pełnego uczestnictwa
  w życiu Przedszkola.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dzieciom.
 4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu jest dobrowolne
  i nieodpłatne.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu organizuje Dyrektor.
 6. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest zadaniem Dyrektora, który ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane. Dyrektor może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom w przedszkolu.
 7. Dyrektor przedszkola wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. Pracę kilku zespołów może koordynować także jedna osoba.
 8. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.
 9. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:

1)      na wniosek dyrektora- przedstawiciel poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

2)      na wniosek rodzica dziecka- inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista;

 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w Przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udziela w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1)      zajęć rozwijających uzdolnienia;

2)      zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

3)      zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznych;

4)      porad i konsultacji.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na organizowaniu i prowadzeniu porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Do zadań Dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

1)      organizowanie i wspomaganie nauczycieli ( szkolenia, warsztaty) w zakresie realizacji zadań pomocy psychologicznej polegających na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej dzieciom pomocy;

2)      informowanie nauczycieli i wychowawców o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę;

3)      we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z dzieckiem;

4)      ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane;

5)      informowanie niezwłoczne w formie pisemnej rodziców o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane.

 1. Nauczyciel i wychowawca udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem. Do zadań nauczyciela i wychowawcy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

1)      rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowania dzieci i ich uczestnictwo w życiu Przedszkola;

2)      podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci
w celu podnoszenia efektywności uczenia się;

3)      współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i po diagnostycznym;

4)      prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

5)      koordynowanie pracą zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny;

6)      prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Przepisy ust. 1 – 14 stosuje się odpowiednio do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie indywidulanego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.
 2. Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe.

 

§ 5

 

 1. Zadania Przedszkola są realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 2. W Przedszkolu przestrzega się następujących zasad:

1)      wszystkie zajęcia prowadzone są pod nadzorem nauczyciela;

2)      dziecko nie może pozostawać bez opieki nauczyciela;

3)      podczas spacerów poza terenem Przedszkola opiekę nad grupą sprawuje dwóch opiekunów;

4)      sprzęt z którego korzystają dzieci jest sprawny i bezpieczny;

5)      gorące posiłki są spożywane  w salach zabaw dzieci.

 1. Rodzice dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola. Opiekę nad dzieckiem w drodze do Przedszkola i z Przedszkola sprawują rodzice.

1)      rodzice mogą upoważnić pełnoletnią osobę do odbioru dziecka z Przedszkola, upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu tożsamości oraz własnoręczny podpis rodzica. Jednorazowe upoważnienia przechowuje wychowawca w dokumentacji Przedszkola przez tydzień;

2)      rodzice lub osoba upoważniona powinna przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod

 • opieką nauczyciela;

3)      nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu na swój stan (np. nietrzeźwość) stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa;

4)      rodzice mają obowiązek odebrania dziecka z przedszkola do godziny jego zamknięcia. W przypadku, gdy rodzice lub osoba upoważniona nie odbiera dziecka z Przedszkola, pozostaje ono pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez Dyrektora nie dłużej jak do jednej godziny od zakończonych zajęć;

5)      przedszkole podejmuje działania związane z kontaktowaniem się z rodzicami lub osobami upoważnionymi, które nie odebrały dziecka z Przedszkola. Nauczyciel lub osoba dyżurująca o nieodebraniu dziecka w terminie zawiadamia Dyrektora;

6)      w przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola przez rodziców po upływie czasu,
o którym owa w ust. 4, oraz niemożnością skontaktowania się z nimi bądź osobami upoważnionymi, Dyrektor lub nauczyciel podejmie decyzję o wezwaniu Policji;

7)      żądanie jednego z rodziców dotyczące nie wydawania dziecka z Przedszkola drugiemu z rodziców może być respektowane wyłącznie w wypadku poparcia tego żądania stosownym orzeczeniem sądowym.

 1. Przedszkole dba o zdrowie dzieci poprzez:

1)      wdrażanie do dbałości o higienę osobistą;

2)      przestrzeganie przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa;

3)      zachowanie właściwych proporcji między nauką i zabawą;

4)      dostosowania żywienia do stanu zdrowia dziecka, w tym stosowanej diety.

 1. W zakresie promocji i ochrony zdrowia Przedszkole:

1)      współpracuje z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia dzieci;

2)      przeprowadza zajęcia z pielęgniarką i lekarzem;

3)      w realizowanych programach uwzględnia treści dotyczące dbałości o zdrowie i higienę;

4)      tworzy warunki do kształtowania nawyków i zachowań dzieci w celu dbałości
o zdrowie.

 

§ 6

 

 1. Zadania Przedszkola, o których mowa w § 3 ust. 2, są realizowane poprzez:

1)      dobrze opracowany program wychowania przedszkolnego;

2)      odpowiednie wyposażenie w pomoce dydaktyczne i zabawki niezbędne do pełnej realizacji programów wychowania przedszkolnego;

3)      zachęcanie rodziców do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego;

4)      organizowanie zajęć wspierających rozwój dziecka.

 1. Przy realizacji zadań Przedszkola nauczyciele wspomagają indywidualny rozwój dziecka poprzez:

1)      dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

2)      tworzenie sytuacji wychowawczych pozwalających na kształtowanie właściwych zachowań dziecka.

 1. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do nauki w szkole poprzez:

1)      systematyczne informowanie rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka;

2)      pomoc w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

3)       zachęcanie rodziców do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego;

4)      opracowanie diagnozy dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole;

5)      pedagogizację rodziców;

6)      organizowanie zajęć otwartych dla rodziców w każdej grupie 2 razy w roku.

 1. W przypadku dziecka niepełnosprawnego sposób realizacji zadań w szczególności uwzględnia rodzaj niepełnosprawności.

 

 

 

Rozdział 3

Organy Przedszkola

 

§ 7

 

Organami Przedszkola są:

1)      Dyrektor Przedszkola;

2)      Rada Pedagogiczna;

3)      Rada Rodziców.

§ 8

 

 1. Dyrektor Przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu. Zasady powierzania stanowiska Dyrektora regulują odrębne przepisy.
 2. Przedszkolem kieruje Dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników Przedszkola oraz przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 3. Dyrektor Przedszkola w szczególności:

1)      kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz;

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny;

3)      sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4)      realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

5)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola zaopiniowanym przez Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

6)      wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;

7)      współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

8)      stwarza warunki do działania w Przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola;

9)      odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania;

10)  wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

a)      skreślenia dziecka z listy dzieci Przedszkola, jeżeli nie podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego;

b)     nadania stopniu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;

11)  do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

12)  gromadzi informacje o pracy nadzorowanych nauczycieli niezbędne do dokonywani oceny ich pracy;

13)  dokonuje oceny pracy nauczyciela;

14)  dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;

15)  wydaje zarządzenia w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa;

16)  organizowanie obsługi gospodarczej i administracyjnej;

17)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli
  i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;

2)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola;

3)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola.

 1. Dyrektor Przedszkola odpowiedzialny jest w szczególności za:

1)     wychowawczo-dydaktyczny poziom Przedszkola;

2)     realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących Przedszkole;

3)      tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej pracy dzieci;

4)     zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu Zawodowym;

5)     zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków do pracy.

 1. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i  rodzicami.
 2. Dyrektor jest obowiązany powiadomić do 30 września dyrektora szkoły podstawowej
  w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.
 3. Na wniosek rodziców Dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem.
 4. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego wpisując go do zestawu programów wychowania przedszkolnego.
  1. 10.  W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go Wicedyrektor lub inny nauczyciel pełniący obowiązki Dyrektora, powołany przez organ prowadzący.

 

§ 9

 

 1. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego powołuje wicedyrektora Przedszkola.
  1. Zadania wicedyrektora przedszkola:

1)      opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych;

2)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami wg przydziału ustalonego przez Dyrektora;

3)      obserwowanie zajęć nauczycieli zgodnie z rocznym harmonogramem;

4)      dbanie o prawidłowe prowadzenie przez nauczycieli dokumentacji przedszkolnej

w tym miedzy innymi: planów pracy, dzienników, dokumentacji wychowawcy grupy,

dokumentacji związanej z diagnozowaniem dzieci;

5)      przydzielanie opiekunów dla studentów zakładów kształcenia nauczycieli i kontrolowanie wykonywanych zadań;

6)      kontrolowanie konkursów i imprez przedszkolnych;

7)      przygotowywanie projektów ocen kontrolowanych nauczycieli;

8)      kontrolowanie spełnia przez dzieci obowiązku rocznego przygotowania  przedszkolnego;

9)      opracowanie materiałów analitycznych oraz oceny dotyczącej efektów kształcenie
i wychowania;

10)  współdziałanie z organem prowadzącym i nadzorującym  Przedszkole, ze związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami;

11)  wykonywanie innych prac  zleconych przez Dyrektora;

12)  W przypadku nieobecności Dyrektora, pełnienie obowiązków wynikających z jego zastępowania.

 

§ 10

 

 1. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola
  w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
  w Przedszkolu.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej Przedszkola.
 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, po zakończeniu okresów adaptacyjnych, zakończeniu półrocza oraz w miarę bieżących potrzeb.
 6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole albo na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z „Regulaminem działalności Rady Pedagogicznej”.
 8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)     zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;

2)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola;

3)     ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola;

4)     ustalanie regulaminu swojej działalności;

5)     przygotowywanie projektu statutu albo jego zmian.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)     organizację pracy Przedszkola;

2)     projekt planu finansowego Przedszkola;

3)     propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

4)     wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

5)     dopuszczenie do użytku w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego;

6)     powierzenie stanowiska Dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;

7)     powierzenie stanowiska wicedyrektora;

8)     program profilaktyczno- wychowawczy przedszkola;

9)     pracę Dyrektora do dokonania oceny jego pracy.

 1. Rada Pedagogiczna:

a)      deleguje dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola;

b)      może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Przedszkola;

c)      wyłania przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

d)     wnioskuje o określenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu.

 1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Sposób postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa Prawo oświatowe.
 2. Wykaz wszystkich kompetencji Rady Pedagogicznej sporządza odrębnie Dyrektor.
 3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Teksty uchwał są rejestrowane i przechowywane osobno.
 5. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
 6. Zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz członków Rady Pedagogicznej, sposób głosowania, formy i sposób protokołowania i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej, zadania zespołów Rady określa ,,Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Pisarzowicach”. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem.

 

§ 11

 

 1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.
 2. Rada Rodziców składa się z  5 – ciu osób: przewodniczący, wiceprzewodniczący, skarbnik, sekretarz i członek. Rada Rodziców wybierana jest na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców na rozpoczęcie roku szkolnego.
 3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)     opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola;

2)     opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola;

3)     uchwalanie regulaminu swojej działalności;

4)     delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola;

5)     opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;

6)     opiniowanie podjęcia działalności w przedszkolu stowarzyszeń lub innych organizacji.

 1. Rada Rodziców może wystąpić:

1)     z wnioskiem do Dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

2)     do Dyrektora i innych organów Przedszkola, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola.

 1. Rada Rodziców uchwala „Regulamin działalności Rady Rodziców”, w którym określa
  w szczególności:

1)     wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

2)     szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców;

3)     zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola.

 1. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
 2. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin, o którym mowa w ust. 5.
 3. Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców.

 

§ 12

 

 1. Przedszkole systematycznie współpracuje i współdziała z rodzicami.
 2. Współpraca i współdziałanie odbywa się w formie:

1)      zebrań oddziałowych z wychowawcami i nauczycielami;

2)      zajęć otwartych;

3)      indywidualnych kontaktów z wychowawcą i nauczycielami;

4)      informacji na stronie internetowej Przedszkola;

5)      informacji na tablicy w Kąciku dla Rodziców.

 1. Kontakty z rodzicami odbywają się:

1)      w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3  w zależności od potrzeb;

2)      w przypadku zebrań oddziałowych jeden raz na rok;

3)      w przypadku zajęć otwartych dwa razy na rok. W grupach najmłodszych orgaznizowane są warsztaty z rodzicami;

 1. Przedszkole prowadzi stronę internetową.

 

§ 13

 

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżąca wymianę informacji.
 2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
 3. Organy Przedszkola działają w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów tak, aby przede wszystkim:

1)      gwarantowały każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji;

2)      zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola, planowanych i podejmowanych działań i decyzji.

 1. Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach umożliwiają:

1)     zebrania z ogółem rodziców i nauczycielami;

2)     zapraszanie na zebrania Rady Pedagogicznej przedstawicieli Rady Rodziców;

3)     zapraszanie na zebrania Rady Rodziców Dyrektora lub innego przedstawiciela Rady Pedagogicznej;

4)     umieszczanie informacji i ogłoszeń na tablicy ogłoszeń;

5)     umieszczanie informacji na stronie internetowej Przedszkola.

 

§ 14

 

 1. Spory kompetencyjne między organami Przedszkola rozstrzyga Komisja Statutowa, którą powołuje Dyrektor w przypadku zaistnienia sporu. W skład komisji wchodzą:

1)      Dyrektor;

2)      Przedstawiciel Rady Pedagogicznej;

3)      Przedstawiciel Rady Rodziców.

 1. Rozstrzygnięcie Komisji jest wiążące dla obu stron będących w sporze.
 2. W razie niemożności rozstrzygnięcia sporu przez Komisję Statutową na terenie Przedszkola, sprawę kieruje się do rozstrzygnięcia zgodnie z kompetencjami do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

 

 

 

 

 

Rozdział 4

Organizacja Przedszkola

 

§ 15

 

 1. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30 przez cały rok szkolny z wyjątkiem okresu przerwy wakacyjnej wyznaczonej przez organ prowadzący Przedszkole. Czas pracy Przedszkola jest corocznie dostosowany do potrzeb, zgłaszanych pisemnie przez rodziców w trakcie rekrutacji do Przedszkola.
 2. W okresie przerwy w pracy Przedszkola dzieci mają prawo uczęszczania do dyżurnego przedszkola wskazanego przez organ prowadzący.
 3. Przedszkole pełni także w terminie ustalonym przez organ prowadzący zadania przedszkola dyżurnego.
 4. Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny arkusz organizacji Przedszkola, w którym określa w szczególności:

1)      liczbę oddziałów;

2)      liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

3)      tygodniowy wymiar zajęć religii;

4)      czas pracy Przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;

5)      liczbę pracowników ogółem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze;

6)      liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

7)      liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;

8)      ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, logopedę i innych nauczycieli.

 1. Opracowany arkusz organizacji Przedszkola Dyrektor przedstawia do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.
 2. Arkusz organizacji Przedszkola zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe Dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku.
 3. Organ prowadzący, po uzyskaniu opinii Śląskiego Kuratora Oświaty, zatwierdza arkusz organizacji Przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.
 4. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji Przedszkola do dnia 30 września opinie, o których w ust. 5 i 7 stosuje się odpowiednio.
 5. W przypadku zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji Przedszkola po 30 września zmiany te zatwierdza organ prowadzący.
 6. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju ich niepełnosprawności oraz oczekiwań rodziców.
 7. Ramowy rozkład dnia obejmuje:

1)      dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów;

2)      pory posiłków;

3)      godziny realizacji podstawy programowej;

4)      godziny dowolnej działalności dzieci;

 1.  Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,
  z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

§ 16

 

 1. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu trwa 60 minut.
 2. Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć  powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć dydaktycznych, zajęć z  religii i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:

1)      z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;

2)      z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

 

§ 17

 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem:

1)      Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w czasie zajęć realizowanych w Przedszkolu jak i poza Przedszkolem.

2)      Nauczyciel zobowiązany jest do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole.

3)      Opiekę sprawują nauczyciele prowadzący zajęcia poprzez:

a)      stałe przebywanie  z dziećmi i obserwację ich zachowań,

b)      przeciwdziałanie i zapobieganie niewłaściwym zachowaniem dzieci wobec siebie,

c)      czuwanie nad bezpieczeństwem,

d)     wyjaśnianie zasad bezpiecznego zachowania,

e)      zachowanie szczególnej ostrożności i obserwacji dzieci podczas zajęć w ogródku przedszkolnym,

f)       wychodzenie poza budynek czy też przemieszczanie się po budynku w sposób zorganizowany,

g)      udzielanie pomocy dzieciom, które tej pomocy potrzebują, tak ze względów zdrowotnych jak i społecznych,

h)      kontrolowanie obecności dzieci na zajęciach.

4)      Przedszkole zapewnia bezpłatną opiekę, wychowanie i nauczanie w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 8:00 do 13:00.

5)      Wysokość opłaty za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez Przedszkole poza czasem, o którym mowa w ust. 1, ustala organ prowadzący.

6)      Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala Dyrektor w porozumieniu  z organem prowadzącym. W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu przysługuje zwrot kosztów wyżywienia w miesiącu następnym.

7)      Rodzice wnoszą opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu do dnia 15 każdego miesiąca. Jeżeli 15 dzień wypada w dzień wolny od pracy opłaty wnosi się w pierwszy dzień
roboczy po 15 dniu miesiąca. Za nieterminowe wnoszenie opłat są naliczane ustawowe odsetki. 

8)      Dzieci mogą korzystać z dwóch lub trzech posiłków.

9)      W uzasadnionych przypadkach koszty związane z wyżywieniem dziecka w przedszkolu pokrywa ośrodek pomocy społecznej.

 

§ 18

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.
 2. Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25.
 3. W Przedszkolu mogą być organizowane oddziały integracyjne.
 4.  Liczba dzieci w oddziale integracyjnym nie może przekroczyć 20.
 5. Zasady powierzania oddziału i zadania wychowawcy oddziału określa § 28.

 

§ 19

 

W Przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dzieci zgodnie
z odrębnymi przepisami.

§ 20

 

 1. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
 2. Warunki i sposób organizowania zajęć, o których mowa w ust. 1, określają przepisy rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.
 3. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zwane dalej „zajęciami”, organizuje się dla dzieci
  i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych, zgodnie z przepisami w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 4. Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze organizuje się dla dzieci i młodzieży, o których mowa w ust. 1, od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą
  3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.
 5. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.
 6. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
 7. Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć w domu rodzinnym zapewniają rodzice (prawni opiekunowie).
 8. Zajęcia obejmują w szczególności:

1)      naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika zajęć;

2)      kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć;

3)      usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej;

4)      wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych
sferach życia;

5)      rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim  zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu;

6)      kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;

7)      naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności.

 1. Zajęcia są prowadzone w formie zajęć indywidualnych lub zajęć zespołowych, organizo-wanych we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 2. Godzina zajęć trwa 60 minut. Minimalny wymiar zajęć wynosi 10 godzin tygodniowo,
  nie więcej niż 4 godziny dziennie – w przypadku zajęć indywidualnych.
 3. Dla każdego uczestnika zajęć opracowuje się indywidualny program zajęć, zawierający
  w szczególności:

1)      cele realizowanych zajęć;

2)       metody i formy pracy z uczestnikiem zajęć;

3)      zakres współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczestnika zajęć.

 1. Indywidualny program zajęć opracowują prowadzący zajęcia nauczyciele we współpracy z psychologiem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi specjalistami pracującymi
  z dziećmi i młodzieżą, na podstawie diagnozy oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu
  o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w ust. 3, oraz obserwacji funkcjonowania uczestnika zajęć.
 2. Dokumentacja zajęć obejmuje:

1)      orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa
w ust. 3;

2)      dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego zespołu lub dziennik
indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego uczestnika zajęć, prowadzone zgodnie z przepisami w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;

3)      zeszyt obserwacji.

 

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

 

§ 21

 

 1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola.
 2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli regulują przepisy Karty Nauczyciela
  i Kodeksu Pracy.
 3. Zasady zatrudniania i zwalniania innych pracowników Przedszkola regulują przepisy Ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeksu Pracy.
 4. W Przedszkolu obowiązuje Regulamin Pracy.

 

§ 22

 

 1. Do zakresu zadań nauczyciela związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
  w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole należy:

1)      zapewnienie dzieciom stałej opieki gwarantującej dzieciom bezpieczeństwo podczas prowadzonych zajęć;

2)      przestrzeganie ustaleń porządkowych dotyczących przemieszczania się dzieci po Przedszkolu;

3)      zwracanie uwagi na okoliczności nasuwające możliwość nieszczęśliwego wypadku
w tym podczas przebywania dzieci na zewnątrz budynku;

4)      sprawdzanie stanu technicznego urządzeń stanowiących wyposażenie sali zajęć, ogrodu przedszkolnego.

 1. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci bez opieki innego nauczyciela.

 

§ 23

 

Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie współdziałania z rodzicami należy:

1)      systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w Przedszkolu;

2)       zapoznawanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych w tej podstawie wiadomości
i umiejętności;

3)      informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają;

4)      zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola poprzez:

a)      wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci,

b)      pomoc w organizowaniu wycieczek, wyjść do teatru.

5)      informowanie rodziców o zachowaniu dziecka w Przedszkolu i grupie rówieśniczej oraz o jego rozwoju;

6)      odbywanie spotkań z rodzicami.

 

§ 24

 

Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie planowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej należy:

1)      wybór i wnioskowanie do Dyrektora o zatwierdzenie programu wychowania przedszkolnego lub opracowanie własnego programu i wnioskowanie do Dyrektora
o dopuszczenie go do użytku;

2)      opracowywanie miesięcznych planów pracy opiekuńczo – wychowawczo -dydaktycznych;

3)      współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci;

4)      współpraca z nauczycielami zajęć dodatkowych;

5)      wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

6)      eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;

7)      otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z jego rodzicami;

8)      szanowanie godności dziecka i jego praw;

9)      inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym , wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;

10)  dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę
o estetykę pomieszczeń;

11)  planowanie własnego rozwoju zawodowego- systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

12)  prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

13)  poddawanie się ocenie pracy przeprowadzanej zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.

 

§ 25

 

 1. Nauczyciel jest obowiązany do prowadzenia obserwacji pedagogicznych i diagnozy przedszkolnej mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.
 2. Nauczyciel dokumentuje obserwacje pedagogiczne w „Arkuszu obserwacji dziecka”.
 3. Arkusz obserwacji dziecka stanowi podstawę do sporządzenia przez nauczyciela „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. Informację tą nauczyciel przekazuje rodzicom do końca kwietnia.

§ 26

 

 1. Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną należy:

1)      realizowanie zaleceń specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2)      korzystanie z porad i konsultacji specjalistów;

3)      przygotowanie opinii dotyczącej dziecka na wniosek rodzica;

4)      w przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną, informuje niezwłocznie Dyrektora;

5)      współpraca z publicznymi poradniami psychologiczno - pedagogicznymi.

 1. W zakresie realizacji zadań związanych z opieką zdrowotną nauczyciel:

1)      kształtuje nawyki i zachowania dbania o własne zdrowie i sprawność ruchową;

2)      organizuje zajęcia ruchowe, gry i zabawy rozwijające sprawność fizyczną dzieci;

3)      organizuje zajęcia na świeżym powietrzu;

4)      uwzględnianie w pracy z dzieckiem opinii i zaleceń lekarskich w tym opinii specjalistów, przekazanych przez rodziców.

 

§ 27

 

Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:

1)      współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania
przedszkolnego i korelowania ich treści;

2)      wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo-edukacyjnej;

3)      organizowanie wewnątrz przedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

4)      współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

5)      opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania

 przedszkolnego.

 

§ 28

 

 1. Dyrektor powierza opiece poszczególne oddziały jednemu lub dwóm nauczycielom, zwanych dalej „wychowawcą”, zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców danego oddziału.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam lub ci sami wychowawcy opiekowali się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.
 3. Do zadań wychowawcy należy:

1)      planowanie pracy wychowawczej powierzonego oddziału;

2)      ustalanie dla danego oddziału szczegółowego rozkładu dnia na podstawie ramowego rozkładu dnia;

3)      współdziałanie z rodzicami w zakresie realizacji zadań wychowawczych przedszkola;

4)      utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami dzieci;

5)      prowadzenie dziennika oddziału przedszkolnego oraz dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

 1. Dyrektor na wniosek nauczyciela może odwołać go z funkcji wychowawcy.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może odwołać nauczyciela z funkcji wychowawcy.

 

§ 29

 

 1. Do zakresu zadań innych pracowników Przedszkola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole należy:

1)      przestrzeganie przyjętych w Przedszkolu zarządzeń Dyrektora dotyczących spraw organizacyjno-porządkowych;

2)      właściwe reagowanie na zauważone ryzykowne zachowania dzieci poprzez powiadamianie o nich wychowawcy i Dyrektora;

3)      uniemożliwianie dzieciom wstępu do kuchni i jej zaplecza;

4)      uniemożliwianie dzieciom wstępu do pomieszczeń gospodarczych przedszkola.

 1. Zakres zadań pracowników przedszkola wynikający z przydziału czynności regulują
  odrębne przepisy.

 

Rozdział 6

Dzieci Przedszkola

 

§ 30

 

 1. Dziecko ma prawo do:

1)      właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą;

2)      właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny umysłowej i własnego tempa rozwoju;

3)      swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi;

4)      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

5)      sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;

6)      pomocy w przypadku trudności rozwojowych.

 1. Do obowiązków dziecka należy:

1)      postępować zgodnie z umowami wypracowanymi w grupie;

2)      przestrzegać ustalonych w przedszkolu zasad bezpieczeństwa;

3)      w kontaktach z rówieśnikami szanować prawa innych dzieci;

4)      szanować własność wspólną i osobistą;

5)      szanować pracę własną oraz pracę innych.

 1. Dyrektor może skreślić dziecko z listy dzieci w przypadku:

1)      braku usprawiedliwienia długotrwałej ,ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni;

2)      zaległości w dokonywaniu odpłatności za przedszkole przekraczającej jeden miesiąc

3)      stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażającej zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu
i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami mimo zastosowania przyjętego
w przedszkolu trybu postępowania;

4)       przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:

a)      indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem
w formie zajęć indywidualnych i grupowych,

b)      konsultacje z rodzicami,

c)       konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,

d)     rozmowy z dyrektorem.

 1. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje Dyrektor, stosując poniższą procedurę:

1)      wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów

statutu za potwierdzeniem odbioru;

2)      ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa - negocjacje Dyrektora, psychologa
z rodzicami;

3)      zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilamowicach, Publicznej poradni pedagogiczno - psychologicznej;

4)      przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka;

5)      podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków,

6)      rozwiązanie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług.

 1. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej;
 2. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Burmistrza  Wilamowic.

 

§ 31

 

 1. Współdziałanie z rodzicami ma na celu stworzenie warunków do jak najlepszego, wszechstronnego rozwoju dzieci, wzajemnego wpierania w procesie wychowania i realizacji celów i zadań Przedszkola. Współdziałanie opiera się na wzajemnym zaufaniu i szacunku.
 2. Rodzice obowiązani są do:

1)      przestrzegania niniejszego statutu;

2)      regularnego kontaktowania się z nauczycielem;

3)      terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu;

4)      informowania o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, w tym niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

5)      zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

6)      przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka do Przedszkola bez objawów nieżytu dróg oddechowych (katar, kaszel);

7)      natychmiastowego odbioru dziecka z Przedszkola w przypadku nagle pojawiającej się infekcji;

8)      przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola, zgodnie § 19 przez osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do:

1)      dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola;

2)      zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

3)      zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu na spełnianie przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem;

4)      usprawiedliwiania każdorazowej nieobecności dziecka w Przedszkolu ustnie,
a w przypadku dłuższej nieobecności pisemnie.

 1. Rodzice mają prawo do:

1)      uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka;

2)      uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

3)      znajomości realizowanego w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego;

4)      ochrony danych osobowych;

5)      wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków i opinii na temat pracy Przedszkola.

 1. W celu zapewnieniu dziecku podczas pobytu w Przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje Dyrektorowi uznanego przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju
  psychofizycznym dziecka.

 

Rozdział 7

Przyjmowanie dzieci do przedszkola

 

§ 32

 

 1. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
   w Przedszkolu.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
  1. Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu.
  2. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 2 i 4 jest zadaniem organu prowadzącego.

§ 33

 

 1. Do Przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Wilamowice.
 2. Kryteria, które brane są pod uwagę przy przyjmowaniu dzieci do Przedszkola, określa organ prowadzący.
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora. Skład komisji i zadania komisji rekrutacyjnej określają odrębne przepisy.
 4. Doboru dzieci do oddziału integracyjnego dokonuje Dyrektor za pisemną zgodą ich rodziców, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych.  
 5. O przyjęciu dziecka do Przedszkola w ciągu roku szkolnego decyduje Dyrektor.

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 

§ 34

 

 1. Przedszkole prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Nazwa Przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu.
 3. Na pieczęciach stosuje się:

Przedszkole Publiczne w Pisarzowicach

43-332 Pisarzowice

ul. św. Marcina 2  tel. 33 845-74-63

NIP: 937- 22- 38 -122

REGON: 072700030

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmiany.  Zmiany w statucie uchwala Rada Pedagogiczna.
 2. Po każdej zmianie do statutu Dyrektor może opracować ujednolicony tekst statutu i udostępnia jego tekst w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej przedszkola.

 

 

 

 

 Statut przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/2017/2018 z dnia 30.11.2017r.

 

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl